PROPOSTA DE ALCALDÍA RELATIVA Á ADXUDICACIÓN POR CONTRATO MENOR SINALIZACIÓN CAMIÑO REAL