Corporación Municipal

Corporación Municipal LáncaraALCALDE

  • DARÍO A. PIÑEIRO LÓPEZ: (PSOE), ALCALDE, PRESIDENTE

COMPOÑENTES:

  • Primeiro Tenente de Alcalde: D. Pablo Rivera Capón
  • Segundo Tenente de Alcalde: Dna. Begoña López Magdalena
  • Terceiro Tenente de Alcalde: D. José Manuel García Aldegunde

Delegación de Educación, Deportes, Mocidade e Desenvolvemento Rural, no Concelleiro D. Óscar Rodríguez Somoza

Delegación de Augas, Recollida de Lixo, Sumidoiros,Vertedeiros, Control de Plásticos, Punto Limpo, e Alumeado, no Concelleiro D. José Manuel García Aldegunde

Delegación de Muller, Igualdade, Emprego e Servizos Sociais, na Concelleira Dna. Begoña López Magdalena

Delegación de Relacións Institucionais e Interadministrativas, no Concelleiro D. Pablo Rivera Capón

PARTIDO POPULAR

  • D. Santiago Cubillas Álvarez
  • Dna. Asunción Núñez Valcárcel
  • D. José Manuel Neira Castro
  • D. Daniel A. Fernández Fernández

BNG:

  • D. Iago Bande Cortizo  

CXG:

  • D. Carlos Fernández Meilán