Axente de Desenvolvemento Local

ADL LáncaraXestionado por Marcos Vázquez Marey.

Xestión de proxectos relacionados coa promoción económica local do Concello; participación en tarefas relacionadas co desenvolvemento e sistema produtivo do mesmo.      

 

FUNCIÓNS E TAREFAS DO AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

As axencias de desenvolvemento local iniciaron a súa andadura de forma xeral no territorio galego alá polo ano 1998, cando a Consellería competente en materia de emprego (naquel intre a Consellería de Familia e Promoción do Emprego), recién transferidas as competencias en materia de emprego ás comunidades autónomas, tomou a decisión de crear a nivel da administración local unha figura directamente relaciona coa promoción do emprego e da promoción económica.

Segundo a lexislación autonómica Galega vixente, regulada por unha orde de convocatoria de subvención anual, as funcións dos “axentes de emprego e desenvolvemento local”, son as que seguen:

a) Prospección de recursos ociosos ou infrautilizados, de proxectos empresariais de promoción económica local e iniciativas innovadoras para a xeración de emprego no ámbi­to local, identificando novas actividades económicas e posibles emprendedores, así como prospección das necesidades de persoal das empresas co obxecto de identificar novos nichos de emprego.

b) Difusión e estímulo de potenciais oportunidades de creación de actividade entre as persoas desempregadas, promotores e emprendedores, así como institucións colaborado­ras, levando a cabo accións de sensibilización cara á promoción dunha maior conciencia empresarial como oportunidade de emprego.

c) Acompañamento técnico no inicio de proxectos empresariais para a súa consolidación en empresas xeradoras de novos empregos, asesorando e informando sobre a viabilidade técnica, económica e financeira e, en xeral, sobre os plans de lanzamento das empresas.

d) Apoio aos promotores das empresas, unha vez constituídas estas, acompañándoos tecnicamente durante as primeiras etapas de funcionamento, mediante a aplicación de técnicas de consultoría en xestión empresarial e asistencia nos procesos formativos ade­cuados para contribuír á boa marcha das empresas creadas.

e) Calquera outra que contribúa á promoción e implantación de políticas activas de em­prego, relacionadas fundamentalmente coa creación de actividade empresarial.

Na práctica, os axentes de desenvolvemento local contratados nos concellos de Galicia, de forma xeral, adaptáronse ás necesidades reais de dunha administración, a local, que é a máis próxima á poboación, polo tanto, realizan tarefas, ademais das lexisladas (que na actualidade se ven complementadas polos servizos de orientación ao emprego), diversas, dependendo da formación e habilidades de cada técnico contratado (todos eles con formación universitaria de base e específica relacionada co posto).

Neste Concello de Láncara, o axente de emprego e desenvolvemento local, atende e/ou colabora nas seguintes áreas:

Medio rural:

-Xestión de cartografía, propia do Concello e doutras entidades relacionadas.

-Xestión de datos catastrais.

-Apoio xeral aos gandeiros en diversas consultas.

-Xestión dos datos do recoñecementos das explotacións.

-Xestión dos montes de propiedade municipal para aproveitamento dos gandeiros/as do Concello e inscrición na súa declaración de superficies da PAC.

-Prevención e defensa de incendios forestais; estas tres programas que seguen, son subvencionados pola Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, e polo tanto teñen unha posta en marcha inicial cada ano consistente na selección e contratación de persoal, adquisición de materiais, planificación do traballo, xustificación inicial e xustificación final ante a Xunta de Galicia.

-Campaña de brigadas de prevención e extinción.

-Campaña de prevención mediante roza de pistas municipais.

-Campaña de prevención e defensa co uso da motobomba municipal.

-Control de uso dos bens municipais por parte dos compradores e comercializadores de madeira que actúan dentro do territorio do Concello.

Emprego:

-Atención ás consultas de emprendedores, e axuda na posta en marcha inicial da idea se é requirida, mediante información sobre as posibilidades de éxito e as axudas dispoñibles.

-Solicitude e xestión de axudas da Consellería de Traballo e Benestar relacionadas coa mellora da empregabilidade dos parados do concello, mediante programas de cooperación entre o Concello e a Xunta de Galicia que permiten a contratación subvencionada de traballadores para a realización de obras ou atención de servizos que presta o Concello. Neste campo, desde este servizo, xestionase a posta en marcha do servizo, seguimento e control e a xustificación final.

-Colaboración en tódolos programas relacionadas co fomento do emprego do Concello, tales como obradoiros de emprego, escolas taller, cursos AFD, etc.

Urbanismo:

-Xestión diaria de cartografía.

-Colaboración na mellora do PXOM.

Catastro:

-Xestión de cartografía catastral, relacionada coa base de datos do IBI rústica e urbana municipal

Informes:

-Elaboración de informes técnicos sobre distintos casos relacionados coa xestión de conflitos municipais.

Subvencións:

-Tramitación inicial e final de gran parte das axudas que se solicitan nesta entidade.

En definitiva, o AEDL, configúrase como un traballador integrado nas necesidades diarias da administración local co ánimo de prestar un servizo o máis completo posible.